Nasz pomysł - Twój sukces

Consulting
Kanał rss

Nasze projekty

Lista wybranych Klientów Działu Consultingu Information Market S.A.:

 • OZ Energia (Portugalia)
 • Centrum Motoryzacji P. Czyżycki
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
 • Shell Polska/Shell Commercial Fuels
 • ZAO Rusagrotrans (Rosja)
 • Orlen Laboratorium
 • SCA Pétrole et Dérivés (Francja)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Poznań
 • Sieć stacji paliw „Intermarché” w Polsce
 • Skiergaz
 • Total Polska
 • Chemikals/Logistic Port Skandawa (spółki z grupy „Kulczyk Holding”)
 • VARO Energy (Szwajcaria)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Łódź sp. z o.o.
 • BNH Oil Polska
 

 

Jak pomogliśmy naszym Klientom?

Poniżej prezentujemy studia przypadku – przykłady skutecznych działań doradczych, podjętych przez Dział Consultingu Information Market S.A. dla Klientów. Dotyczą one różnych obszarów naszej pracy, opisanych przez hasła „Doradzamy – Szkolimy – Budujemy Wizerunek”. Pozwalają one lepiej poznać charakter naszych działań i ich konkretne rezultaty, na których najbardziej nam zależy.

Doradzamy: Opłacalność rozpoczęcia nowego rodzaju działalności

Firma z doświadczeniem na polskim rynku paliwowym analizowała możliwość rozpoczęcia samodzielnego sprowadzania oleju napędowego z innych państw. Decyzja była trudna, a ilość czynników, które należało wziąć pod uwagę – duża. Kierownictwo Firmy potrzebowało szerokiej analizy opłacalności takiego przedsięwzięcia, zarówno w świetle sytuacji na rynku, konkurencyjności oferty, jak również w kontekście obowiązujących przepisów prawno-podatkowych. Dział Consultingu Information Market S.A. przygotował zatem kompleksowe opracowanie, które dało Klientowi odpowiedź na pytanie, jakie warunki musi spełnić by rozpocząć sprowadzanie paliw do Polski. Nasza praca pozwoliła Klientowi skrócić czas planowania o ponad 2 miesiące. Dzięki pozyskanym w ten sposób wiadomościom Klient mógł wreszcie podjąć z pełnym przekonaniem finałową decyzję co do zaangażowania finansowego na poziomie kilku milionów złotych.

projekty usciskZakres analizy został ustalony przez Klienta, z zaznaczeniem szczególnie interesujących go kwestii – konkretnych kosztów i obciążeń, jakie musiałaby wziąć na siebie jego firma. Opracowanie objęło przegląd obowiązków, które spełniać musi firma zajmująca się sprowadzaniem paliw do Polski z zagranicy (z obszaru Unii Europejskiej i spoza niego), zarówno formalnych (np. rejestracyjnych), jak i związanych z koniecznością podjęcia konkretnych działań operacyjnych. Przedstawione zostały procedury i zasady opodatkowania przy sprowadzaniu paliw z zagranicy, dla różnych typów obciążeń i w różnych formułach transakcyjnych. Information Market S.A. sporządził także konkretne kalkulacje kosztów, wynikających z konieczności wypełniania poszczególnych zobowiązań i omówił ogólnie formuły handlowe, stosowane w zakupach paliwa z zagranicy. Na podstawie ofert, pojawiających się wtedy na rynku, wykonane zostały przykładowe kalkulacje zakupu paliwa, sprowadzenia go do Polski i budowania ceny ostatecznej, dla kupujących.

Dane zebrane i dostarczone do Klienta przez Information Market S.A. były wyczerpującym kompendium wiedzy, niezbędnej do podjęcia kluczowej decyzji – czy angażować się w akurat taki nowy rodzaj działalności, czy też przemyśleć inny, albo pozostać przy realizowanej dotąd strategii.

Szkolimy: Nowe możliwości optymalizacji zakupów paliw

Firma przemysłowa, posiadająca zakłady na terenie całej Polski, zużywa regularnie duże ilości paliw silnikowych i grzewczych. W ramach prowadzonych działań optymalizacyjnych rozpoczęła poszukiwanie oszczędności również na zakupach paliw. Dział Consultingu Information Market S.A. wsparł zespół zakupów Klienta w zakresie dotarcia do szerszej liczby oferentów i ewentualnych modyfikacji stosowanych formuł cenowych w kontraktach, co pozwoliło mu poprawić efektywność w zakresie zakupów paliwowych.

projekty pracaDoradcy z Działu Consultingu Information Market S.A. zapoznali się z oczekiwaniami i potrzebami Klienta w zakresie optymalizacji działań związanych z zakupem paliw na potrzeby zakładów produkcyjnych. Wspólnie ustalono, że najbardziej efektywną formą wsparcia, biorąc pod uwagę geograficzne rozdrobnienie placówek Klienta, jak również złożony charakter zagadnienia, będzie przeprowadzenie szkolenia połączonego z konsultacjami. Podczas intensywnych, kilkugodzinnych warsztatów, Dział Consultingu Information Market S.A. przedstawił zarówno szerokie możliwości działania kupujących hurtowe ilości paliw na polskim rynku, jak również własne rekomendacje konkretnych działań.

W warsztatach wzięli udział pracownicy firmy, odpowiedzialni za obszar zakupów, ze wszystkich oddziałów Klienta, co umożliwiło im pozyskanie jednakowej wiedzy równocześnie i w sposób spójny. W toku dyskusji interesujące pracowników Klienta kwestie zostały też uszczegółowione i głębiej wyjaśnione przez konsultantów. Wsparcie Information Market S.A. przełożyło się na wzrost liczby oferentów w prowadzonych przez Klienta postępowaniach zakupowych czy też zmianę niektórych zasad organizowania zakupów, co docelowo pozwala uzyskiwać korzystniejsze dla Klienta warunki cenowe.

Budujemy wizerunek: Badanie „Tajemniczy Klient” na stacjach paliw i sugestie działań, prowadzących do zwiększenia sprzedaży

Sieć stacji paliw, dbając o utrzymywanie odpowiednich standardów obsługi i wysokiego poziomu zadowolenia tankujących, zleciła Działowi Consultingu Information Market S.A. przeprowadzenie w cyklu rocznym badania typu „Tajemniczy Klient” na prowadzonych przez siebie 46 obiektach. Konsultanci nie tylko wykonali takie badanie, ale również wzbogacili je o sugestie dotyczące modyfikacji pewnych elementów funkcjonowania stacji. Właściciel zaobserwował wzrost sprzedaży paliw w sieci, po przeprowadzeniu wizyt i zebraniu wniosków z nich, o 6 proc. w skali roku. Badanie i zebrane w jego trakcie spostrzeżenia pomagają utrzymywać dobre wyniki sprzedażowe sieci i podtrzymują lojalność jej klientów, co jest szczególnie istotne w dobie nasycenia detalicznego rynku paliwowego ofertą różnych sprzedawców.

projekty stacjaStacje paliw różnią się w specyfice swojego funkcjonowania od typowych placówek handlowych, dlatego Zarządzający Siecią zdecydował się na wynajęcie do przeprowadzenia badań firmę doskonale znającą realia rynku paliwowego – Information Market S.A. Zapewniało to uniknięcie pewnych błędów czy nieścisłości, które mogły wiązać się ze skorzystaniem z usług przedsiębiorstw specjalizujących się w realizowaniu usług „Tajemniczy Klient” dla różnych firm, niezależnie od branż. Klient liczył też na sugestie i podpowiedzi ze strony Działu Consultingu, związane z różnymi aspektami funkcjonowania stacji, z zakresu czy to rozwiązań adresowanych do tankujących, czy to pozwalających stacjom wyróżnić się na tle konkurencji. Dział Consultingu zbadał wszystkie stacje wchodzące w skład sieci, każdą kilkakrotnie, zwracając uwagę na szereg elementów, ustalonych wspólnie z zarządzającymi. Cele badań dalekie były od drobiazgowej kontroli samej w sobie czy od wdrażania za wszelką cenę schematów, niezależnie od kontekstu działania danej stacji. Intencją było doprowadzenie do sytuacji, w której na wszystkich stacjach załogi prezentowałyby naturalną postawę otwartą i pomocną względem tankujących, budującą wśród użytkowników stacji przekonanie, że na daną stację warto przyjeżdżać i tam właśnie kupować paliwa i inne artykuły.

Wizyty na kolejnych obiektach okazały się być dla konsultantów doskonałym impulsem do rozmaitych praktycznych spostrzeżeń, owocujących sugestiami zmian mających wspomóc procesy sprzedaży i obsługi klienta. Dział Consultingu podpowiedział też rozwiązania związane z elementami wizualizacji oferty czy prezentacji sprzedawanych towarów z zakresu innego niż paliwa. Klient uzyskał niezależne, wiarygodne dane, pozwalające mu monitorować pracę zarówno poszczególnych obiektów, jak i całej sieci przekrojowo, a także reagować na bieżąco gdy dostrzegał taką konieczność. Część sugestii została w kolejnych miesiącach następujacych po badaniu wdrożona w postaci konkretnych rozwiązań w ramach sieci Klienta.

Szymon Araszkiewicz

Szymon Araszkiewicz

Powrót do góry